Regulamin

Regulamin warsztatów zdobienia bombek choinkowych na Tarczyński Arena organizowanych przez Biuro Turystyczne Prom Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Skrzydlatej 11C/25, 54-129 Wrocław

1. Udział w warsztatach jest odpłatny i dotyczy wyłącznie grup zorganizowanych

2. Warsztaty odbywają się na terenie Tarczyński Arena Wrocław, mieszczącej się przy Alei Śląskiej 1 we Wrocławiu.

3. Aktualny cennik za udział w warsztatach zdobienia bombek choinkowych publikowany jest na stronie internetowej www.warsztaty.wroclaw.pl. Uczestników warsztatów obowiązuje cennik wyświetlany na ww. stronie internetowej w dniu zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach.

4. Zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach i ustalenie terminu udziału w nich odbywa się drogą elektroniczną. Przedstawiciel grupy zainteresowanej udziałem w warsztatach wypełnia formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej https://warsztaty.wroclaw.pl/zapisy/ a następnie wpłaca zadatek w wysokości 400 zł (przelewem w terminie 5 dni od wysłania zgłoszenia), reszta kwoty płatna przelewem na rachunek bankowy Nest Bank 06 1870 1045 2078 1072 1714 0003 na 7 dni przed terminem warsztatów lub gotówką na miejscu.

5. Przed rozpoczęciem warsztatów uczestnik warsztatów potwierdza zapoznanie się z Regulaminem. Potwierdzenie zapoznania się przez uczestników z Regulaminem dokonuje przedstawiciel lub opiekun grupy.

6. Udział w warsztatach odbywa się po uzgodnionej i zatwierdzonej wcześniej – przez osobę koordynującą udział w warsztatach – rezerwacji oraz uzgodnionej/zatwierdzonej liczbie uczestników.

8. Warsztaty dekorowania bombek choinkowych odbywają się pod nadzorem animatora/animatorki w przeznaczonym do tego pomieszczeniu.

9. Warsztaty trwają w zależności od zaangażowania grupy 45-60 minut.

10. Warsztaty realizowane są  w grupach od 20 do 45 os. Dopuszczalna jest organizacja warsztatów dla większej niż 45 os. (po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem).

11. Każda osoba biorąca udział w warsztatach dostaje szklaną i drewnianą bombkę oraz materiały do dekoracji. Po zakończonych warsztatach każdy uczestnik otrzymuje własnoręcznie ozdobione bombki oraz pamiątkowy certyfikat DEKORATORA BOMBEK

12. Osoby biorące udział w warsztatach powinny:

a. stosować się do poleceń osoby prowadzącej warsztaty,

b. zachować ostrożność w trakcie dekoracji bombek,

c. zachować wszelką ostrożność na terenie Tarczyński Arena Wrocław.

13. Uczestnicy warsztatów mają obowiązek stosowania się do zasad Regulaminu oraz ogólnych, powszechnych zasad bezpieczeństwa.

14. Osoby małoletnie uczestniczą w warsztatach wyłącznie w towarzystwie przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego lub opiekuna grupy.

15. Biuro Turystyczne Prom Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za:

a. wszelkie przedmioty pozostawione przez uczestników warsztatów na terenie Tarczyński Arena Wrocław, w tym również za przedmioty wartościowe,

b. szkody poniesione przez uczestników warsztatów w wyniku nieprzestrzegania zasad Regulaminu
i powszechnych zasad bezpieczeństwa.

16. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z organizowaniem warsztatów jest Biuro Turystyczne Prom Sp. z o.o. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w klauzuli informacyjnej przy formularzu zgłoszenia.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.11.2023.

Reklamacje

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedociągnięcia w imprezie wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, np. warunki atmosferyczne, decyzje władz państwowych, działanie siły wyższej, zawinione działania lub zaniechania Klienta.

2. Organizator nie dokonuje zwrotu kwot dotyczących wartości poszczególnych świadczeń objętych Umową jeżeli Uczestnik nie uczestniczył w całości lub w części warsztatów, czy też nie wykorzystał w całości lub w części opłaconych świadczeń w czasie warsztatów z przyczyn:
a) leżących po stronie Uczestnika, jak np. dobrowolne nieskorzystanie z części lub całości warsztatów,
b) za które, na zasadach ogólnych, odpowiadają osoby trzecie, tj. inne niż pracownicy i kooperanci Organizatora,
c) wynikających z działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, nadzwyczajne i nieprzewidywalne pomimo dołożenia należytej staranności.

3. Organizator ma prawo odwołać warsztaty najpóźniej na 30 dni przed ich rozpoczęciem na skutek działania siły wyższej lub z przyczyn sobie wiadomych. Uczestnikom zwracana jest wówczas wpłacona kwota w pełnej wysokości.

4. Jeżeli zgłoszona grupa (lub pojedynczy uczestnicy) zrezygnują z udziału w imprezie z przyczyn leżących po ich stronie w terminie do 60 dni przed rozpoczęciem warsztatów, zadatek może zostać zwrócony, przy czym Organizator może potrącić opłatę manipulacyjną (koszty obsługi zgłoszenia) w wysokości 150 zł. Po tym terminie zadatek nie jest zwracany. Jeśli natomiast rezygnacja nastąpi w terminie krótszym niż 60 dni, z dokonanych wpłat potrącana jest część kwoty, w zależności od terminu powiadomienia Organizatora o rezygnacji.
    – na 30-60 dni przed imprezą: 30 % ceny imprezy
    – na 14-29 dni przed imprezą: 50 % ceny imprezy
    – na 13-2 dni przed imprezą: 70 % ceny imprezy
    – w terminie późniejszym niż 2 dni przed imprezą: 100% ceny imprezy
Rezygnacja powinna mieć formę pisemną. Nie zgłoszenie się na warswztaty w oznaczonym miejscu i terminie bez powiadomienia Organizatora jest równoznaczne z rezygnacją ze zwrotu wniesionych opłat. Niewpłacenie przez Klienta w ustalonym terminie należnej wpłaty również traktowane jest jako  rezygnacja z warsztatów.

5. W przypadku rezygnacji pojedynczych uczestników imprezy z ważnych, usprawiedliwionych i udokumentowanych przyczyn losowych (np. nagłe zachorowanie), przypadająca na uczestnika część opłaty zostaje zwrócona w wysokości wynikającej z kosztów wydatków, które nie są opłacane przez Organizatora z góry w stosunku do swoich kooperantów. Rezygnacja w takim trybie więcej niż 5% zgłoszonych uczestników powoduje wzrost o 5% ceny jednostkowej przypadającej na uczestnika.

6. Wszelkie zastrzeżenia należy zgłaszać w miejscu ich zaistnienia przedstawicielowi Organizatora, tj. animatorowi w celu ich usunięcia.

7.  Organizator przyjmuje reklamacje w ciągu 14 dni od dnia zakończenia imprezy. Podstawę do rozpatrzenia reklamacji dotyczącej ilości lub jakości świadczeń stanowi pisemna reklamacja. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania.

9. Organizator ma obowiązek dokonania zwrotu części lub całości wpłat w ciągu 10 dni od daty uznania reklamacji. Od zwracanych kwot nie przysługują odsetki.